Kā kļūt par AAB biedru?

Par mums

Biedrība „ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” ir brīvprātīga Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērinātu advokātu apvienība, kas nodibināta 2009. gada 30. jūlijā, un tās dibināšanas mērķi ir sekojoši:

  • ar zvērinātu advokātu profesionālo darbību saistītas informācijas vākšana, apkopošana, analīze un izplatīšana;
  • zvērinātu advokātu datu bāzes izveidošana un uzturēšana;
  • zvērinātu advokātu viedokļu apmaiņa profesionālo problēmu jomā;
  • zvērinātu advokatūras aktuālo jautājumu apspriešana;
  • zvērinātu advokātu informatīvā portāla izveide un uzturēšana;
  • zvērinātu advokātu iekšējās komunikācijas uzlabošana un uzturēšana.

Šo mērķu īstenošana, kā arī visu to uzdevumu izpilde, kas ir norādīti apstiprinātajā ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS darbības programmā, palīdzēs turēt godā, ievērot un pilnveidot advokatūras tradīcijas, kā arī celt advokatūras prestižu.

Jāuzsver, ka ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBAS darbība ir vērsta uz Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas zvērinātu advokātu konsolidāciju, radot viņiem labvēlīgāku darba vidi un veselīgāku konkurenci juridisko pakalpojumu sniegšanas tirgū, kā arī uz aktīvu iesaistīšanos likumdošanas iniciatīvu izstrādē un izvirzīšanā, aizstāvot zvērinātu advokātu intereses un paplašinot zvērinātu advokātu procesuālās un citas tiesības, vedot klientu lietas.

DATU AIZSARDZĪBAS POLITIKA
Šīs datu aizsardzības politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai informāciju par to, kā biedrība “ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA”, vienotās reģistrācijas Nr. 50008144561, veic tās biedru, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati var nonākt biedrības rīcībā biedrības īstenotās darbības ietvaros, personas datu apstrādi.
Datu aizsardzības politika pieejama šeit.

PĀRZINIS UN TĀ KONTAKTINFORMĀCIJA
Personas datu apstrādes pārzinis ir biedrība “ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA”, vienotās reģistrācijas Nr. 50008144561, juridiskā adrese: Elizabetes iela 63-5, Rīga, LV-1050.
Biedrības “ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA” kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir pieejama, rakstot uz e-pasta adresi: biedriba@latvijasadvokats.lv vai pa pastu ierakstītā sūtījumā uz Biedrības juridisko adresi Elizabetes iela 63 - 5, Rīga,                   LV-1050, kā arī ierodoties uz konsultāciju, iepriekš piesakoties pa tālruni +371-29110806.

Jaunumi

Biedrības viedoklis par advokātu kopsapulces organizēšanu

Mēs visi esam saņēmuši e-pastu no Padomes ar aicinājumu paust savu atbalstu vienam no Padomes piedāvātajiem kopsapulces rīkošanas variantiem. Proti: - atcelt 24.04.2020. plānoto klātienes kopsapulci uz nenoteiktu laiku un sasaukt kopsapulci vēlāk; - lemt par neklātienes kopsapulces un vēlēšanu organizēšanu, izmantojot attālinātās balsošanas iespējas. Šajā sakarā Biedrība vēlas vērst Jūsu uzmanību uz sekojošo. Ir acīmredzami, ka pašreizējā situācijā nedrīkst riskēt ar kolēģu veselību un rīkot kopsapulci paredzētajā laikā. Tomēr advokāts, kurš deva zvērestubūt uzticīgs Latvijai, godprātīgi un pēc pārliecības pildīt valsts likumus, arī ārkārtas situācijā nedrīkst atkāpties no valstij un sabiedrībai dotā solījuma. Tāpēc ir būtiski atcerēties, ka spēkā esošais normatīvais regulējums neparedz iespēju kopsapulci novadīt attālināti. Vairāk »

Par dalību IX Starptautiskā Juridiskā forumā Sanktpēterburgā 2019.gada 14.-18.maijā

2019.gada 14.-18.maijā Sanktpēterburgas Starptautiskajā juridiskajā forumā ir piedalījušies Latvijas Zvērinātu advokātu padomes loceklis, Advokātu atbalsta biedrības valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Skačkovs un LZAK Uzraudzības un kontroles komisijas loceklis Sergejs Hidašeli. Foruma ietvaros notika intensīva pieredzes un domu apmaiņa ar Armēnijas, Azerbaidžānas, Baltkrievijas, Krievijas, Francijas, Lielbritānijas, Vācijas u.c. valstu kolēģiem. Vairāk »

LZAP atbalsta biedrības ierosinājumu: valsts amatpersonas nedrīkst atbrīvot no maksājumiem kolēģijas uzturēšanai

2019.gada 29.janvārī Advokātu atbalsta biedrība ierosināja Latvijas Zvērinātu advokātu padomei vērsties Tieslietu ministrijā ar priekšlikumu, izstrādājot likumprojektu ‘’Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā’’, izslēgt no likuma teksta 22.panta 2.daļas pēdējo teikumu.Šī norma paredz, ka valsts amatpersonas darbības apturēšanas laikā neizdara maksājumus kolēģijas uzturēšanai.2019.gada 5.februāra sēdē LZAP ir nolēmusi šo priekšlikumu atbalstīt. Vēstuli biedrības vārdā parakstījuši kolēģi Dmitrijs Skačkovs, Aleksandrs Kazačkovs, Gaļina Radiloveca, Daiga Siliņa. Tās teksts lasāms šeit. Vairāk »

LZAP izskata un atstāj atklātus priekšlikumus labot kļūdas kredītiestāžu likvidatoru atlasē

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2018.gada 20.novembra sēdes darba kārtībā tika iekļauti šādi Padomes locekļa D.Skačkova virzītie priekšlikumi: - atlaist pilnā sastāvā Komisiju finanšu un nodokļu jautājumu risināšanai (KFNJR), - konceptuāli nolemt, ka turpmāk kredītiestāžu likvidatoru atlases rezultātus apstiprina un to tiesiskumu pārbauda Latvijas Zvērinātu advokātu padome, - uzaicināt likvidatoru atlasē iesaistītos kolēģus izteikt priekšlikumus par uzlabojumiem likvidatoru kandidātu atlases regulējumā, - pilnvarot Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisiju apkopot minētos priekšlikumus un sagatavot kredītiestāžu likvidatoru atlases noteikumu jaunu projektu pieņemšanai LZAP un saskaņošanai ar FKTK un Konkurences padomi. Padome ir nolēmusi priekšlikumus atstāt atklātus. To teksts un pamatojums lasāmi tālāk. Vairāk »

Padome piešķīrusi atlīdzību EUR 10000 par Kolēģijas pārstāvēšanu piecu mēnešu laikā. Biedrība aicina Padomi pieņemt taisnīgus un racionālus noteikumus atlīdzības jautājumos

2018.gada 28.augustā pēc kolēģa A.Rukmaņa priekšlikuma Latvijas Zvērinātu advokātu padome ir pieņēmusi lēmumu Nr.130, ar kuru nolēma kolēģiem A.Rukmanim, A.Kļavai un A.Bulei izmaksāt atlīdzību kopsummā EUR 10 000 apmērā par Kolēģijas pārstāvību Eiropas Padomes Naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas novēršanas pasākumu ieviešanas novērtēšanas ekspertu komitejas (Moneyval) darba grupās laika posmā no 2018.gada 1.augusta līdz 2018.gada 31.decembrim. Līdz šim par vispārpieņemtu Latvijas Zvērinātu avokātu kolēģijā varēja atzīt uzskatu, ka darbs Kolēģijas institūcijās ir goda pienākums, par kuru nav izmaksājama atlīdzība. Padomei adresētajā vēstulē Biedrība aicina Latvijas Zvērinātu advokātu padomi publicēt lēmumu Nr.130 un vienoties par taisnīgiem, visiem vienādiem atlīdzības piešķiršanas noteikumiem. Vairāk »

Biedrības priekšlikumi: kolēģijas finanšu pārvaldībā ir jāievēro efektivitāte un taisnīgums.

2018.gada 24.janvārī Advokātu atbalsta biedrība vērsās Latvijas Zvērinātu advokātu padomē ar vēstuli, kurā izteica vairākus priekšlikumus par to, kā panākt vienlaikus taisnīgumu un efektivitāti Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas finanšu pārvaldīšanā. Cita starpā, biedrība aicina nodrošināt kvalifikācijas celšanas pasākumu pieejamību gan Rīgā, gan ārpus Rīgas praktizējošiem advokātiem. Tāpat, biedrība aicina, nosakot vienotu atskaitījumu apmēru visiem kolēģiem vai to vairākumam, to nepaaugstināt un izvēlēties tā apmēru taisnīgi. Vēstules teksts lasāms šeit. Vairāk »

Biedrība iesniedz Padomei priekšlikumus par finanšu jautājumiem

Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2017.gada 5.septembra sēdē ticis apspriests Kolēģijas finanšu stāvoklis un priekšlikums reformēt atskaitījumu sistēmu. Advokātu atbalsta biedrībā šie jautājumi arī tika pārrunāti. Vēlamies izteikt šādus apsvērumus un priekšlikumus: Vairāk »

Biedrība aicina izmantot valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības regulējuma izmaiņas kolēģu labā

2017.gada 6.janvārī ir stājušies spēkā grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1493 "Noteikumi par valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības apjomu, samaksas apmēru, atlīdzināmajiem izdevumiem un to izmaksas kārtību". Pēc mūsu domām, pirmkārt, ievērojot advokātu vecāko darba pieaugumu, kurš izriet no minētajiem grozījumiem, ir izvirzams priekšlikums valsts institūcijām palielināt advokātu vecāko atalgojumu. Otrkārt,ja šāda iniciatīva gūs atbalstu, risināms jautājums par atlīdzības palielināšanu, kura tiek maksāta advokātiem par valsts nodrošināto juridisko palīdzību. Vairāk »

Krīze Ētikas komisijā un Biedrības priekšlikumi ētikas un disciplināratbildības jautājumu sakārtošanai

2016.gada 28.jūlijā no amata atkāpās LZAP Ētikas komisijas priekšsēdētājs Andris Eģītis. 2016.gada 18.augustā atkāpās LZAP Ētikas komisijas locekle Anita Tamberga.Advokātu atbalsta biedrībā tika apspriesta situācija Latvijas Zvērinātu advokātu padomes Ētikas komisijā, un 2016.gada 24.augustā Biedrība izteica Latvijas Zvērinātu advokātu padomei savu viedokli un priekšlikumus ētikas un disciplināratbildības jautājumu sakārtošanai. Vairāk »

Bijušo KNAB darbinieku iesniegumi par uzņemšanu advokatūrā ir jāvērtē padziļināti

Šodien Advokātu atbalsta biedrība ir vērsusies ar vēstuli Latvijas Zvērinātu advokātu padomē, aicinot Kolēģijas pārvaldes institūciju vērtēt ar īpašu uzmanību bijušo KNAB amatpersonu iesniegumus, ja tādi būs. Vēstulē teikts: "Pieredze liecina, ka atsevišķās valsts amatpersonas uzskata Latvijas advokatūru par to kluso ostu, kurā varēs atpūsties no smaga izmeklēšanas darba un vienlaikus veiksmīgi izmantot gūto pieredzi un sakarus izmeklēšanas iestādēs. Tikpat vispārzināms ir fakts, ka, izmantojot procesa virzītāju pilnvaras, daudzas izmeklēšanas iestāžu amatpersonas nereti un diezgan rupji pārkāpj personu tiesības uz advokāta juridisko palīdzību. Esam pārliecināti, ka cilvēkiem ar šādu dzīves pieredzi un vērtību sistēmu nav vietas mūsu rindās(...)" Vairāk »

Biedrības dāvinājums Latvijas Zvērinātu advokātu padomei

2016.gada 15.februārī Advokātu atbalsta biedrība izdarīja naudas dāvinājumu Latvijas Zvērinātu advokātu padomei. Dāvinājuma mērķis, - palīdzēt segt izdevumus Latvijas Advokatūras 95.gadadienas organizēšanā. Vairāk »

Biedrības priekšlikums par Kolēģijas jubilejas svinību izdevumu segšanu

Šodien Advokātu atbalsta biedrība nosūtīja Latvijas Zvērinātu advokātu padomei zemāk ievietoto vēstuli, kurā norādīts, ka provizoriskās izmaksas 95 gadu jubilejas svinībām sastādīs aptuveni 50’000,00 euro, kas ir ievērojama summa šobrīd esošajam Kolēģijas budžetam. Tādēļ Advokātu atbalsta biedrība vēršas pie Latvijas Zvērinātu advokātu padomes ar priekšlikumu aicināt kolēģus atbalstīt Latvijas advokatūras 95 gadu jubilejas rīkošanu un sniegt atbalstu jubilejas rīkošanai nepieciešamo izdevumu segšanā. Vairāk »

Kā risināt atskaitījumu parādu problēmu? Advokātu atbalsta biedrības priekšlikums

Šogad sāka savu darbu Latvijas Zvērinātu advokātu padomes Budžeta komisija, kuru Padome izveidoja, piekrītot 2015.gada kopsapulcē izteiktajiem mūsu biedrības kolēģu viedoklim, ka Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas budžets ir jāsāk veidot savlaicīgi, kā arī ir jāatrisina vairākas problēmas, kuras ir uzkrājušās gadu garumā. Viena no šīm problēmām ir ilgstoša atskaitījumu nemaksāšana no daudzu kolēģu puses. Tā, 2014.gada atskaitījumu parāds sasniedz 25806,- EUR. Vairāk »

Biedrība pievienojas NVO un valdības sadarbības memorandam

2015. gada 25.februārī Advokātu atbalsta biedrība pievienojusies Nevalstisko organizāciju un Ministru Kabineta sadarbības memorandam. Vairāk »

Par jaunāko tiesu praksi: nav pieļaujams aizstāt advokātu, neievērojot personas tiesības uz aizstāvību

Medijos, politiskajās partijās, tiesās un sabiedrībā aizvien biežāk izskan viedoklis, ka pie tiesu sistēmas neefektivitātes ir vainīgi pamatā negodprātīgi advokāti, kuri novilcina lietu, it īpaši krimināllietu, izskatīšanu. Nav noliedzams, ka šāds viedoklis ne tikai ir pretrunā ar faktiem, bet tā kultivēšana veicina cilvēktiesību nepamatotus ierobežojumus Latvijas Republikas tiesu sistēmā. Advokātu atbalsta biedrības viedoklis, kurš pamatā sakrīt ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes viedokli, vienmēr ir bijis un paliek nemainīgs: advokātam ir jāatbild par savu pienākumu precīzu izpildi un jāizturās pret tiesu ar cieņu, taču šādai cieņai ir jābūt abpusējai. Vairāk »

Biedrība aicina Kolēģijas institūcijas veicināt strīdu mierīgu risināšanu starp kolēģiem

Gadījums ar kolēģi M.Miķelsonu ir aktualizējis vairākas problēmas. Neskatoties uz to, ka Latvijas Zvērinātu advokātu padome (turpmāk tekstā - ‘’Padome’’) cenšas ierobežot pieeju informācijai par sūdzībām pret advokātiem, iesaistītās puses pašas uzsāka publisku polemiku. Rezultātā, viens konkrēts notikums būtiski ietekmē advokātu lomas uztveri sabiedrībā, kļuvis vispārzināms un var tikt apspriests atklāti. Tāpēc vēlamies izteikt dažus secinājumus un priekšlikumus pārliecībā, ka konstruktīvs dialogs vienmēr spēj nest labākus augļus, nekā sašutuma vēstules, savstarpēji pārmetumi vai formāli argumenti. Vairāk »

Kandidātu programma 2014.gada vēlēšanās Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā

Godātie kolēģi!Mūsu kandidatūras ir izvirzītas Latvijas Zvērinātu advokātu padomē, Disciplinārlietu komisijā un Revīzijas komisijā. Vēlamies informēt par 2011.-2014. gados paveikto, iesākto un cerībā uz Jūsu atbalstu plānoto. Vairāk »

Biedrība nāk klajā ar priekšlikumiem grozīt atskaitījumu sistēmu

Uzskatām, ka nepieciešams noteikt, ka pirmajā gadā pēc uzņemšanas Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā zvērināts advokāts, kurš nav pirms tam bijis zvērināta advokāta palīgs visu likumā noteikto termiņu, maksā vienreizēju atskaitījumu vismaz EUR 1000 vai pat EUR 2000 apmērā. Kolēģiem adresētā biedrības vēstule lasāma šeit. Vairāk »

Biedrības viedoklis Satversmes tiesai par Civilprocesa likuma 33.panta 3.daļu

Ar Latvijas Republikas Satversmes tiesas (turpmāk – Satversmes tiesa) 2013.gada 1.marta lēmumu, pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 20.pantu, Satversmes tiesa ierosināja lietu „Par Civilprocesa likuma 33. panta trešās daļas 1.punkta atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91. un 92.pantam” pēc SIA „Gardie Visdari” (turpmāk - Lieta) pieteikuma (pieteikums Nr.22/2013), atteicās ierosināt lietu daļā par Civilprocesa likuma 44.panta pirmās daļas 1.punkta atbilstību Satversmes 91. un 92.pantam, kā arī nolēma uzaicināt Latvijas Republikas Saeimu līdz 2013.gada 1.maijam iesniegt Satversmes tiesai atbildes rakstu ar lietas faktisko apstākļu izklāstu un juridisko pamatojumu. Ar Satversmes tiesas 2013.gada 27.jūnija lēmumu Satversmes tiesa, pamatojoties uz Satversmes tiesas likuma 22.panta otrās daļas 2.punkta noteikumiem, nolēmusi atzīt Advokātu Atbalsta Biedrību (turpmāk – „Biedrība”) par pieaicināto personu Lietā, uzaicināt Biedrību līdz 2013. gada 23.jūlijam rakstveidā izteikt viedokli par jautājumiem, kuriem pēc Biedrības ieskata varētu būt nozīme Lietā, tostarp norādot konkrētus jautājumus (turpmāk - Lēmums). Biedrība sniedz Satversmes tiesai šādu viedokli: Vairāk »

Biedrības gada sapulcē pieņemts aicinājums ''Par vienotu advokatūru un tiesisku Latviju!"

2012.gada 25.jūlijā notikušajā Advokātu atbalsta biedrības gada sapulcē tika apspriesti advokatūras aktuālās problēmas, un tika pieņemts programmatisks aicinājums ''Par vienotu advokatūru un tiesisku Latviju!''. Pilns teksts lasāms šeit. Vairāk »

Par kopsapulces lēmumprojektu ‘’Par zvērinātu advokātu kvalifikācijas paaugstināšanu (tālāk apmācību)”

Latvijas Zvērinātu advokātu padome (turpmāk – ‘’LZAP’’) virza izskatīšanai 2012.gada 30.marta advokātu kopsapulcē lēmumprojektu ‘’Par zvērinātu advokātu kvalifikācijas paaugstināšanu (tālāk apmācību)” (dokumenta pareizrakstības īpatnības saglabātas). Sakarā ar lēmumprojektu ‘’Par zvērinātu advokātu kvalifikācijas paaugstināšanu (tālāk amācību)” lūdzam Jūs pievērst uzmanību šādiem apsvērumiem: Vairāk »

Biedrība neatbalsta samazinātā atskaitījumu apmēra atcelšanu advokātēm-māmiņām

Advokātu atbalsta biedrība šodien griezās Latvijas Zvērinātu advokātu padomē ar vēstuli, kurā iebilst pret Padomes lēmumu, ar kuru atcelts samazinātais atskaitījumu apmērs zvērinātiem advokātiem vai zvērinātu advokātu palīgiem - sievietēm, kurām ir bērns (bērni) līdz 3 gadu vecumam. Publicējam gan vēstules tekstu, gan arī kolēģa L.K. iesniegumu, kuru Padome uzskatīja par pietiekamu pamatu savam lēmumam. Vairāk »

Advokatūras pārstāvji piedalās Saeimas Tiesu politikas apakškomisijas sēdē

2012.gada 31.janvārī Latvijas Zvērinātu advokātu padomes loceklis E.Radziņš un Advokātu atbalsta biedrības valdes priekšsēdētājs un Advokātūras normatīvo aktu grozījumu komisijas priekšsēdētāja vietnieks D.Skačkovs piedalījās Saeimas Juridiskās komisijas Tiesu politikas apakškomisijas sēdē, skaidrojot advokātu viedokli par iecerētajiem grozījumiem likumdošanā, kuru mērķis ir tiesu procesu paātrināšana un efektivizēšana. Vairāk »

Biedrības viedoklis par Padomes lēmumprojektu „Par jurista darbu advokātu birojos”

Advokātu atbalsta biedrība atbalsta Padomes lēmumprojektu „Par jurista darbu advokātu birojos”, tomēr aicinot Padomi nepieļaut netaisnību pret biroju juristiem un stingrāk vērtēt tā saucamos ''kakta advokātus''. Biedrības vēstules teksts lasāms šeit. Vairāk »

Biedrības atbilde Padomei: Metodiskie norādījumi atceļami.

2011.gada 1.jūlijā Latvijas Zvērinātu advokātu padome paziņojusi Advokātu atbalsta biedrībai, ka neatcels t.s. ''Metodiskos norādījumus'', lai gan, atsaucoties uz biedrības aicinājumu, šādus lūgumus Padomei ir adresējuši daudzi kolēģi. Zemāk lasāma Advokātu atbalsta biedrības atbilde Padomei. Vairāk »

Parakstu vākšana par LZAP ''Metodisko norādījumu'' atcelšanu

Kolēģi! Advokātu atbalsta biedrība, pārrunājot situāciju biedrības valdes sēdē, kā arī ar kolēģiem, kas nav biedrības biedri, secinājusi, ka pēc daudzu kolēģu domām, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2011.gada 1.marta lēmums Nr. 65, kurš attiecas uz amatu savienošanas jautājumiem, aizskar kolēģu pamattiesības. No ''Metodiskajiem norādījumiem'', kas tika apstiprināti ar minēto lēmumu, izriet arī nopietns risks, ka tie tiks piemēroti subjektīvi, izvēles kārtā un netaisnīgi. Vairāk »

Biedrība lūdz LZAP sniegt ziņas par 2010.gada budžeta izpildi un 2011.gada budžeta projektu

2011.gada 28.februārī Advokātu atbalsta biedrība griezusies ar vēstuli Latvijas Zvērinātu advokātu padomē, kurā lūdza sniegt informāciju par 2010.gada budžeta izpildi, par 2011.gada budžeta plānotajiem ieņēmumiem un uzdevumiem, 2011.gada budžeta projektu un tā izstrādes gaitu. Vēstules teksts lasāms šeit Vairāk »

Biedrība lūdz kolēģus izteikties par jaunu likumprojektu ''Grozījumi LR Advokatūras likumā''

2011.gada 28.janvārī Advokatūras normatīvo aktu grozījumu komisija iesniegusi Latvijas Zvērinātu advokātu padomei likumprojektu ''Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā'', kas turpina 2010.gadā jau iesākto darbu, kura rezultātā ar 2011.gada 1.janvāri Latvijas Republikas Advokatūras likums ir spēkā jaunā, mūsuprāt, uzlabotajā redakcijā. Vairāk »

LZAP sēžu protokoliem ir jābūt pieejamiem!

Sekojot informācijai, kas tiek ievietota Latvijas Zvērinātu advokātu padomes interneta vietnē (www.advokatura.lv), esam konstatējuši, ka tajā ir atrodama nepilnīga informācija par Latvijas Zvērinātu advokātu padomes sēdēm, izskatītajiem jautājumiem, pieņemtajiem lēmumiem. Advokātu atbalsta biedrība ir nosūtījusi vēstuli Latvijas Zvērinātu advokātu padomei vēstuli, paužot pārliecību, ka nepieciešams nodrošināt visiem kolēģiem iespēju iepazīties ar LZAP sēžu protkoliem. Vairāk »

Nepieļaut kolēģu pamattiesību ierobežojumus!

Iepazīstoties ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes locekļa A.Bitāna sagatavoto lēmumprojektu, ar kuru paredzēts būtiski un nepamatoti ierobežot kolēģu pamattiesības uz brīvo nodarbošanās izvēli, Advokātu atbalsta biedrība ir izteikusi savu viedokli, nosūtot vēstuli LZAP, un aicina visu kolēģus arī izteikt savu viedokli šajā jautājumā. AAB vēstules teksts lasāms šeit. Vairāk »